Loterij reglement

Reglement loterij Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan de incidentele loterij “bikepark Mook” (hierna te noemen: deelnemers).

Artikel 2 Vergunning

Aan Organisator is op 11 december 2020 een incidentele kansspelvergunning verleend voor het organiseren van de incidentele loterij “bikepark Mook” (hierna te noemen: de loterij) door de Kansspelautoriteit onder nummer 14160.

Artikel 3 Identiteit van de begunstigde

De loterij wordt georganiseerd door:

Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen, KVK-nummer: 70367019, email: info@mtb-rijkvannijmegen.nl

Loten zijn vrijgesteld van BTW en de netto-opbrengst van de loterij komt ten goede aan aanleg en onderhoud van de mountainbike parcours, regio Nijmegen, meer in het bijzonder aan werkzaamheden ten behoeve van het Bikepark te Mook (bikepark-mook.nl)

Artikel 4 Aantal loten en lotprijzen

Gedurende de periode van heden tot en met 1 juni 2021 worden er maximaal 10.000 loten verkocht onder de volgende opties:

Optie 1: 6 loten voor Euro 30,00

Optie 2: 3 loten voor Euro 20,00

Optie 3: 1 lot voor Euro 10,00

 

Artikel 5 Deelname

Loten kunnen worden gekocht op [www.bikepark-mook.nl]

De deelnemer dient bij het kopen van een lot de volgende gegevens in te vullen: naam, e-mailadres, adres en geboortedatum.

Aan de loterij kan worden deelgenomen door het afgeven van een machtiging aan Organisator tot afschrijving van het (de) verschuldigde bedrag(en) ten laste van het bankrekeningnummer van de deelnemer, dan wel tot afschrijving van het (de) verschuldigde bedrag(en) ten laste van het aangegeven creditcardnummer dat behoort tot een aangesloten organisatie.

Na volledige betaling wordt aan de deelnemer een e-mailbericht verstuurd met daarin het lotnummer waarmee hij/zij deelneemt aan de loterij.

Deelname aan de loterij geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.

Artikel 6 Prijzenpakket

Het totaal prijzenpakket van de loterij bestaat uit:

https://bikepark-mook.nl/de-loterij/

 

De trekking vindt plaats op 1 juni 2021 en de prijzen worden getrokken uit alle verkochte deelnamebewijzen.

Per lotnummer kan maximaal één prijs worden gewonnen.

Artikel 7 Bekendmaking van de winnende lotnummers

De Organisator maakt de winnende lotnummers van de loterij bekend door middel van publicatie van de trekkingsuitslag op [www.bikepark-mook.nl] en informeren de winnaars per email.

Aanwijzing van de winnaars vindt plaats te Nijmegen op de trekkingsdatum door de trekkingscommissie onder toezicht en registratie van een notaris.

Aan gepubliceerde, van de door de notaris geregistreerde afwijkende, uitslagen kunnen geen rechten  worden ontleend. Deelnemer dient zelf aan de hand van de bekendmaking van de winnende lotnummers te controleren of deelnemer een prijs heeft gewonnen.

Artikel 8 Verkrijgen en afhandeling van een prijs

De winnaars van de prijzen ontvangen een persoonlijk bericht. Afhandeling van de prijs geschiedt door (wereldwijde) toezending voor rekening van Organisator op basis van de door deelnemer ingevulde gegevens (zie artikel 5) en door overlegging door de deelnemer van zijn of haar lotnummer. Eventuele invoerrechten zijn te allen tijde voor rekening van deelnemer.

Artikel 9 Minimumleeftijd

Deelnemers aan de loterij dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.

Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de loterij heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor de loterij berust bij de deelnemer. Organisator aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

Organisator is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de deelnemers.

Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld.

Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.

Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij internet- of mobiele provider van deelnemer, of andere situaties van overmacht, is Organisator niet aansprakelijk.

Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 11 Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen via info@mtb-rijkvannijmegen.nl.

Artikel 12 Algemene bepalingen

Deelname aan de loterij betekent instemming met dit reglement.

Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.

Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar voor geld. Reclamatie en of correspondentie betreffende de aard en omvang van een prijs is niet mogelijk.

Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.

Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

Op de loterij is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de loterij voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Arnhem

Kansspelen zijn vrijgesteld van BTW. Hieronder vallen ook de loterijen.

Nijmegen, 30 december 2020