Privacybeleid

 

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van Stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen, gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70367019, hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit beleid voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@mtb-rijkvannijmegen.nl

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting verwerkt voor de volgende doeleinden:

  1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en).
  2. Om met u in contact te kunnen treden, te reageren of door u gestelde vragen of door u

geplaatste opmerkingen.

  1. Voor het uitvoeren van marketingactiviteiten en het organiseren van events/bijeenkomsten.
  2. Voor het verbeteren van de websites van de Stichting.
  3. Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer, waaronder begrepen het genereren van statistieken.
  4. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

– de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b AVG).

– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c AVG).

– De behartiging van gerechtvaardigde belangen van de Stichting of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG).

– De door u gegeven toestemming, voor zover die in de betreffende situatie gevraagd is (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

Voor de hiervoor als 3 t/m 5 genummerde doeleinden beroept de Stichting zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van de Stichting is gelegen in het realiseren van haar (statutaire) doelstellingen. In de visie van de Stichting weegt dit belang zwaarder dan het eventuele privacybelang van betrokkene. U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop in het statement.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die de Stichting met u heeft, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

De Stichting maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Mocht u hierover specifieke vragen, neem dan contact met ons op.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dan dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd het betreffende privacybeleid van die websites te raadplegen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Wijziging van het privacybeleid

De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacybeleid worden opgenomen. de Stichting raadt u dan ook aan de privacybeleid regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:      Stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen

E-mail:                        info@mtb-rijkvannijmegen.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens